۱۳۹۵-۱۰-۱۸
صورت های مالی نحوه‌ ارائه‌ صورت های مالی قسمت پنجم 4 2cfe5107f81a534824329c6f0a5939cf 1

نحوه‌ ارائه‌ صورت های مالی قسمت پنجم

نحوه‌ ارائه‌ صورت های مالی قسمت پنجم   تهاتـر ۳۱ .دارايي ها و بدهي ها نبايد با يکديگر تهاتر شود مگر اينكه‌ تهاتر آنها طبق‌ استاندارد حسابداري‌ ديگري‌ الزامي‌ يا مجاز باشد.   ۳۲ .اقلام‌ درآمد و هزينه‌ بايد تنها زماني‌ تهاتر شود كه‌ : الف .يك‌ استاندارد حسابداري‌ تهاتر مزبور را الزامي‌ يا مجاز كرده‌ باشد. ب‌.درآمدها و هزينه‌هاي‌ غيرعملياتي‌ كه‌ از معاملات‌ و رويدادهاي‌ واحد يا مشابه‌ حاصل‌ مي‌شود، با اهميت‌ نباشد. چنين‌ مبالغي‌ بايد طبق‌ مفاد بند ۲۷ اين‌ استاندارد با يکديگر جمع‌ شود.   ۳۳٫گزارش‌ جداگانه‌ هر دو گروه‌ داراييها و بدهي ها، و درآمدها و هزينه‌هاي‌ با اهميت‌، ضروري‌ است‌. تهاتر اقلام‌ در ترازنامه‌ يا […]
۱۳۹۵-۱۰-۱۷
صورت های مالی نحوه‌ ارائه‌ صورت های مالی قسمت چهارم 4 2cfe5107f81a534824329c6f0a5939cf

نحوه‌ ارائه‌ صورت های مالی قسمت چهارم

#حسابداری ؛ نحوه‌ ارائه‌ صورت های‌ مالی قسمت چهارم   مبناي‌ تعهدي‌ در صورت های مالی  ۲۳٫به استثناي‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ جريان هاي‌ نقدي‌، واحد تجاري‌ بايد صورت هاي‌ مالي‌ خود را برمبناي‌ تعهدي‌ تهيه‌ كند. ۲۴٫در مبناي‌ تعهدي‌، معاملات‌ و ساير رويدادها در زمان‌ وقوع‌ (و نه‌ در زمان‌ دريافت‌ يا پرداخت‌ وجه‌ نقد) شناسايي‌ و در اسناد و مدارك‌ حسابداري‌ ثبت‌ مي‌شود و در صورت هاي‌ مالي‌ دوره‌هاي‌ مربوط‌ انعكاس‌ مي‌يابد. بسياري‌ از هزينه‌ها بر مبناي‌ رابطه‌ مستقيم‌ مخارج‌ تحمل‌شده‌ با درآمدهاي‌ تحصيل‌شده‌ در صورت‌ سود و زيان‌ شناسايي‌ مي‌شود (تطابق‌ هزينه‌ و درآمد). در هر صورت‌، كاربرد مفهوم‌ تطابق‌، […]