۱۳۹۵-۱۰-۱۳
صورت های مالی نحوه‌ ارائه‌ صورت های مالی قسمت سوم 3

نحوه‌ ارائه‌ صورت های مالی قسمت سوم

نحوه‌ ارائه‌ صورت های‌ مالی قسمت سوم رويه‌هاي‌ حسابداري‌ در ارائه صورت های مالی ۱۷.مديريت‌ واحد تجاري‌ بايد رويه‌هاي‌ حسابداري‌ را به گونه‌اي‌ انتخاب‌ و اعمال‌ كند كه‌ صورت هاي‌ مالي‌ با تمام‌ الزامات‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ مربوط‌ مطابقت‌ داشته‌ باشد. در صورت‌ نبود استاندارد خاص‌، مديريت‌ بايد رويه‌ها را به گونه‌اي‌ تعيين‌ كند تا اطمينان‌ يابد صورت هاي‌ مالي‌ اطلاعاتي‌ را فراهم‌ مي‌آورد كه : ( رويه‌هاي‌ حسابداري‌ در ارائه صورت های مالی )   الف.به‌ نيازهاي‌ تصميم‌گيري‌ استفاده‌كنندگان‌ مربوط‌ است‌. ب‌ .قابل‌ اتكاست‌ به گونه‌اي‌ كه‌ :  ۱.وضعيت‌ مالي‌ و عملكرد مالي‌ واحد تجاري‌ را صادقانه‌ بيان‌ مي‌كند، ۲.منعكس‌ كننده‌ محتواي‌ اقتصادي‌ و […]
۱۳۹۵-۱۰-۱۱
مالی نحوه‌ ارائه‌ صورت های‌ مالی قسمت دوم 12 4as

نحوه‌ ارائه‌ صورت های‌ مالی قسمت دوم

نحوه‌ ارائه‌ صورت های‌ مالی قسمت دوم   ارائه‌ مطلوب‌ و رعايت‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ ۹٫صورت هاي‌ مالي‌ بايد وضعيت‌ مالی، عملكرد مالي‌ و جريان هاي‌ نقدي‌ واحد تجاري‌ را به نحو مطلوب‌ ارائه‌ كند . تقريباً در تمام‌ شرايط‌، اعمال‌ مناسب‌ الزامات‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ همراه‌ با افشاي‌ اطلاعات‌ اضافي‌ در صورت‌ لزوم‌، منجر به‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالی به نحو مطلوب‌ مي‌شود .   ۱۰٫هر واحد تجاري‌ كه‌ صورت هاي‌ مالی آن‌ طبق‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ تهيه‌ و ارائه‌ مي‌شود بايد اين‌ واقعيت‌ را افشا كند. در صورتهاي‌ مالی نبايد ذكر كرد كه‌ اين‌ صورتها طبق‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ تهيه‌ شده‌ است‌، مگراينكه‌ در تهيه‌ صورت هاي‌ مزبور […]