۱۳۹۵-۱۰-۲۹

درآمد عملیاتی قسمت چهارم

#حسابداری ؛ در این مقاله به ادامه مبحث درآمد عملیاتی از سری استانداردهای حسابداری می پردازیم . با ما همراه باشید :    سود تضمین‌ شده‌، درآمد حق امتیاز و سود سهام‌   ۲۹ . درآمدهای‌ عملیاتی‌ ناشی‌ از استفاده‌ دیگران‌ از داراییهای‌ واحد تجاری‌ که‌ متضمن‌ سود تضمین‌ شده‌، درآمد حق امتیاز و سود سهام‌ است‌ باید براساس‌ معیارهای‌ مندرج‌ در بند ۳۰ به شرط‌ تحقق‌ شرایط‌ زیر شناسایی‌ شود: الف‌ . جریان‌ منافع‌ اقتصادی‌ مرتبط‌ با معامله‌ به‌ درون‌ واحد تجاری‌ محتمل‌ باشد، و ب‌ . مبلغ‌ درآمد عملیاتی‌ را بتوان‌ به‌ گونه‌ای‌ اتکاپذیر اندازه‌گیری‌ کرد.   ۳۰ […]