۱۳۹۵-۱۰-۱۳
صورت های مالی نحوه‌ ارائه‌ صورت های مالی قسمت سوم 3

نحوه‌ ارائه‌ صورت های مالی قسمت سوم

نحوه‌ ارائه‌ صورت های‌ مالی قسمت سوم رويه‌هاي‌ حسابداري‌ در ارائه صورت های مالی ۱۷.مديريت‌ واحد تجاري‌ بايد رويه‌هاي‌ حسابداري‌ را به گونه‌اي‌ انتخاب‌ و اعمال‌ كند كه‌ صورت هاي‌ مالي‌ با تمام‌ الزامات‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ مربوط‌ مطابقت‌ داشته‌ باشد. در صورت‌ نبود استاندارد خاص‌، مديريت‌ بايد رويه‌ها را به گونه‌اي‌ تعيين‌ كند تا اطمينان‌ يابد صورت هاي‌ مالي‌ اطلاعاتي‌ را فراهم‌ مي‌آورد كه : ( رويه‌هاي‌ حسابداري‌ در ارائه صورت های مالی )   الف.به‌ نيازهاي‌ تصميم‌گيري‌ استفاده‌كنندگان‌ مربوط‌ است‌. ب‌ .قابل‌ اتكاست‌ به گونه‌اي‌ كه‌ :  ۱.وضعيت‌ مالي‌ و عملكرد مالي‌ واحد تجاري‌ را صادقانه‌ بيان‌ مي‌كند، ۲.منعكس‌ كننده‌ محتواي‌ اقتصادي‌ و […]