۱۳۹۵-۱۰-۱۸
صورت های مالی نحوه‌ ارائه‌ صورت های مالی قسمت پنجم 4 2cfe5107f81a534824329c6f0a5939cf 1

نحوه‌ ارائه‌ صورت های مالی قسمت پنجم

نحوه‌ ارائه‌ صورت های مالی قسمت پنجم   تهاتـر ۳۱ .دارايي ها و بدهي ها نبايد با يکديگر تهاتر شود مگر اينكه‌ تهاتر آنها طبق‌ استاندارد حسابداري‌ ديگري‌ الزامي‌ يا مجاز باشد.   ۳۲ .اقلام‌ درآمد و هزينه‌ بايد تنها زماني‌ تهاتر شود كه‌ : الف .يك‌ استاندارد حسابداري‌ تهاتر مزبور را الزامي‌ يا مجاز كرده‌ باشد. ب‌.درآمدها و هزينه‌هاي‌ غيرعملياتي‌ كه‌ از معاملات‌ و رويدادهاي‌ واحد يا مشابه‌ حاصل‌ مي‌شود، با اهميت‌ نباشد. چنين‌ مبالغي‌ بايد طبق‌ مفاد بند ۲۷ اين‌ استاندارد با يکديگر جمع‌ شود.   ۳۳٫گزارش‌ جداگانه‌ هر دو گروه‌ داراييها و بدهي ها، و درآمدها و هزينه‌هاي‌ با اهميت‌، ضروري‌ است‌. تهاتر اقلام‌ در ترازنامه‌ يا […]