خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('nav_menu') ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('portfolio-types') ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_statistics_useronline' doesn't exist]
DELETE FROM `wp_statistics_useronline` WHERE timestamp < 1611138725

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (12173) ORDER BY t.name ASC

نکات مهم حسابداری ؛ حقوق و دستمزد - بخش دوم|پویاسیستم مرکزی

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '15' LIMIT 1

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '15' LIMIT 1

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '15' LIMIT 1

#حسابداری ؛ در این مقاله به ادامه مباحث و نکات مهم حسابداری در قسمت حقوق و دستمزد می پردازیم . با ما همراه باشید : 

 

حسابداری حسابداری نکات مهم حسابداری ؛ حقوق و دستمزد &#8211; بخش دوم Accounting Serv01

نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش دوم : مسولیت کارفرما نسبت به فوت کارگر و پرداخت سنوات

 

اگر چه در قانون کار مطلبی دال بر پرداخت سنوات خدمت برای ورثه کارگر فوت شده پیش بینی نشده است اما طبق تصمیم و تصویب سال ۷۰ شورای عالی کار، در صورت فوت کارگر، کارفرما مکلف است سنوات خدمتی او را به میزان سالی یک ماه به وراث قانونی ایشان پرداخت نماید. ضمناً در کارگاه هائی که عرف و روال مبتنی بر پرداخت مبلغی بیش از این میزان باشد این رویه به قوت خود باقی خواهد بود . ( نکات مهم حسابداری )

 

کارگر حادثه دیده در محل کار:

 

طبق بند «ب» ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی چنانچه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ۳۳ تا ۶۶ درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد بیمه شده از کارافتاده جزئی شناخته شده و مشمول مستمری مقرر در ماده ۷۳ قانون مرقوم بوده و لذا درخواست بازگشت بکار این قبیل کارگران نیز با توجه به حدود توانایی انجام کار آنها قابل بررسی و رسیدگی در مراجع حل اختلاف قانون کار خواهد بود . ( نکات مهم حسابداری )

 

بدیهی است چنانچه وضعیت این قبیل کارگران نهایتاً منتهی به خاتمه قرارداد کار گردد مزایای پایان کار آنها طبق مقررات ماده ۳۲ قانون کار به میزان ۲ ماه آخرین حقوق برای هر سال سابقه پرداخت می گردد .

 

ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان :

طبق قانون مالیات ها، ارسال لیست مالیات حقوق پرسنل در هر ماه اجباری می باشد و باید پس از انجام محاسبات حقوق و تهیه گزارشات ، لیست مربوطه فرستاده شود. ( نکات مهم حسابداری )

 

طبق ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم مهلت ارسال لیست مالیات حقوق و پرداخت مالیات آن به مدت ۳۰ روز می باشد دقت کنید مهلت ذکر شده ۳۰ روز می باشد، نه یک ماه و چنانچه در روز سی و یکم نسبت به ارسال یا تحویل لیست اقدام شود مشمول دیرکرد می باشد.

 

(به موجب تبصره ۳ ماده ۲۱۹ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، عبارت “تا پایان ماه بعد” جایگزین “ظرف سی روز” شده است.)

 

بر اساس ماده ٢ قانون بیمه بیکاری، بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده باشد.

 

بنابراین کارگری که بیکاری وی ناشی از فعل خود باشد و به نحوی آیین نامه انضباطی کارگاه را نقض نموده باشد و یا خود تمایلی به ادامه همکاری با کارفرما را نداشته باشد مشمول برخورداری از مزایای بیمه بیکاری نخواهد بود. ( نکات مهم حسابداری )

 

بنابراین مواردی که مشمول مزایای حمایتی بیمه بیکاری نمی شوند :

 

استعفا
تبصره ماده ١۶۵ قانون کار
نقض مقررات مربوط به آیین نامه انضباطی موضوع ماده ٢٧ قانون کار
پایان پروژه
ترک کار حل اختلاف

 

مقالات مرتبط :

سافت چین:

پویاسیستم:

آموزش تصویری نصب نرم افزار حسابداری پویا

نکات مهم نرم افزارهای حسابداری – بخش دوم

 

 

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.term_id, tt.parent, tt.count, tt.taxonomy FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (12173) ORDER BY t.name ASC

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.