جهت درخواست نمایندگی لطفا مدارک زیر را تهیه نموده واز طریق فرم ورود اطلاعات پایین این صفحه نسبت به ثبت درخواست و ارسال مدارک اقدام فرمائید
۱-کپی شناسنامه و کارت ملی درخواست کننده
۲-کپی اجاره نامه و یا سند مالکیت
۳-کپی پروانه کسب برای فروشگاهها
۴-کپی اساسنامه و آگهی تغییرات و روزنامه رسمی برای شرکت