خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('nav_menu') ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('portfolio-types') ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_statistics_useronline' doesn't exist]
DELETE FROM `wp_statistics_useronline` WHERE timestamp < 1610863961

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (5679) ORDER BY t.name ASC

نحوه‌ ارائه‌ صورت هاي‌ مالي قسمت اول|پویاسیستم مرکزی|حسابداری

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '15' LIMIT 1

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '15' LIMIT 1

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '15' LIMIT 1

مالي نحوه‌ ارائه‌ صورت هاي‌ مالي قسمت اول 2

نحوه‌ ارائه‌ صورت هاي‌ مالي قسمت اول

مالي مالي نحوه‌ ارائه‌ صورت هاي‌ مالي قسمت اول AAEAAQAAAAAAAAlwAAAAJDI1Y2JlNmMzLWVhZmMtNDA5Yy1iNzA4LTdkYmY3ZWM2ZWM3NA

در آموزش سری قبل با استانداردهای حسابداری آشنا شدید و در این آموزش قصد داریم نحوه ی ارائه ی صورت حساب های مالی را به شما آموزش دهیم.

هدف‌ اين‌ استاندارد تجويز مبنايي‌ براي‌ ارائه‌ صورت هاي‌ مالي‌ با مقاصد عمومي‌ يك‌ واحد تجاري‌ به منظور حصول‌ اطمينان‌ از قابليت‌ مقايسه‌ با صورت هاي‌ مالي‌ دوره‌هاي‌ قبل‌ آن‌ واحد و با صورت هاي‌ مالي‌ ساير واحدهاي‌ تجاري‌ مي‌باشد. براي‌ دستيابي‌ به‌ اين‌ هدف‌، در اين‌ استاندارد ملاحظات‌ كلي‌ درخصوص‌ نحوه‌ ارائه‌ صورت هاي‌ مالي‌، رهنمودهايي‌ درباره‌ ساختار آنها و حداقل‌ الزامات‌ درخصوص‌ محتواي‌ صورت هاي‌ مالي‌ ارائه‌ شده‌ است‌. چگونگي‌ شناخت‌، اندازه‌گيري‌ و افشاي‌ معاملات‌ و ساير رويدادهاي‌ خاص‌ در ساير استانداردهاي‌ حسابداري‌ ارائه‌ مي‌شود.

دامنه‌ كاربرد

۲٫الزامات‌ اين‌ استاندارد بايد در ارائه‌ كليه‌ ”صورت هاي‌ مالي‌ با مقاصد عمومي‌“ كه‌ براساس‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ تهيه‌ و ارائه‌ مي‌شود، بكار گرفته‌ شود.

۳٫صورت هاي‌ مالي‌ با مقاصد عمومي‌ (كه‌ از اين‌ پس‌ صورت هاي‌ مالي‌ ناميده‌ مي‌شود) براي‌ پاسخگويي‌ به‌ نيازهاي‌ استفاده‌كنندگاني‌ تهيه‌ مي‌شود كه‌ در موقعيت‌ دريافت‌ گزارش هاي‌ متناسب‌ با نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ خاص‌ خود نيستند. صورت هاي‌ مالي‌ به طور جداگانه‌ يا همراه‌ با ساير گزارش ها، جهت‌ استفاده‌ عموم‌ ارائه‌ مي‌شود. مفاد اين‌ استاندارد براي‌ صورت هاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ گروه‌ واحدهاي‌ تجاري‌ نيز كاربرد دارد.

۴٫در اين‌ استاندارد واژه‌هايي‌ بكار گرفته‌ مي‌شود كه‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ (انتفاعي‌) اعم از خصوصي‌ يا عمومي‌ كاربرد دارد. واحدهاي‌ غيرانتفاعي‌ براي‌ بكارگيري‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد ممكن‌ است‌ نيازمند انجام‌ تعديلاتي‌ در عناوين‌ اقلام‌ اصلي‌ صورتهاي‌ مالي‌ خود يا ارائه‌ اطلاعات‌ بيشتر باشند.

۵٫نحوه‌ ارائه‌ دارايي هاي‌ جاري‌ و بدهي هاي‌ جاري‌ بخشي‌ از موضوع‌ اين‌ استاندارد است‌ ليكن‌ به طور جداگانه‌ در استاندارد حسابداري‌ شماره‌ ۱۴ مطرح‌ شده‌ است‌.

هدف‌ صورت هاي‌ مالي‌

۶٫هدف‌ صورت هاي‌ مالي‌، ارائه‌ اطلاعاتي‌ تلخيص‌ و طبقه‌بندي‌ شده‌ درباره‌ وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ واحد تجاري‌ است‌ كه‌ براي‌ طيفي‌ گسترده‌ از استفاده‌كنندگان‌ صورت هاي‌ مالي‌ در اتخاذ تصميمات‌ اقتصادي‌ مفيد واقع‌ شود. صورت هاي‌ مالي‌ همچنين‌ نتايج‌ ايفاي‌ وظيفه‌ مباشرت‌ مديريت‌ يا حسابدهي‌ آن ها را در قبال‌ منابعي‌ كه‌ در اختيارشان‌ قرار گرفته‌ است‌، نشان‌ مي‌دهد. به منظور دستيابي‌ به‌ اين‌ هدف‌، در صورت هاي‌ مالي‌ يك‌ واحد تجاري‌ اطلاعاتي‌ درباره‌ موارد زير ارائه‌ مي‌شود :

الف.دارايي ها

ب.بدهي ها

ج.حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌

د.درآمدها

ﻫ.هزينه‌ها

و . جريان هاي‌ نقدي‌

اين‌ اطلاعات‌، همراه‌ با ساير اطلاعات‌ مندرج‌ در يادداشتهاي‌ توضيحي‌، استفاده‌كنندگان‌ صورت هاي‌ مالي‌ را در پيش‌بيني‌ جريان هاي‌ نقدي‌ آتي‌ واحد تجاري‌ و خصوصاً در زمانبندي‌ و اطمينان‌ از توانايي‌ آن‌ در ايجاد وجه‌ نقد كمك‌ مي‌كند.

مسئوليت‌ صورت هاي‌ مالي‌

۷  .مسئوليت‌ تهيه‌ و ارائه‌ صورت هاي‌ مالي‌ با هيأت‌مديره‌ يا ساير اركان‌ اداره‌كننده‌ واحد تجاري‌ است‌.

اجزاي‌ صورت هاي‌ مالي‌

۸٫مجموعه‌ كامل‌ صورت هاي‌ مالي‌ شامل‌ اجزاي‌ زير است‌ :

 الف ‌.صورت هاي‌ مالي‌ اساسي‌ :

۱٫ترازنامه‌

۲٫صورت‌ سود و زيان‌

۳٫ صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌

۴٫صورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد

ب‌ .يادداشت هاي‌ توضيحي‌

چنانچه قصد خرید محصولات حسابداری پویا سیستم را دارید به اینجا و جهت آشنایی با محصول مجموعه نرم افزار های حسابداری پویا سیستم به اینجا مراجعه کنید .

مقالات مرتبط :

سافت چین:

پویاسیستم:

خطرات حالت Safe Mode برای ویندوز !

حفظ امنیت خصوصی در دنیای مجازی

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'pooyanet_net.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.term_id, tt.parent, tt.count, tt.taxonomy FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (5679) ORDER BY t.name ASC

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.