خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction]
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = 'a:2:{s:3:\"css\";a:1:{s:6:\"header\";a:19:{s:16:\"wp-block-library\";s:49:\"/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css\";s:11:\"layerslider\";s:85:\"https://www.pooyasystem.net/wp-content/plugins/LayerSlider/static/css/layerslider.css\";s:15:\"ls-google-fonts\";s:157:\"https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:100,300,regular,700,900%7COpen+Sans:300%7CIndie+Flower:regular%7COswald:300,regular,700&subset=latin%2Clatin-ext\";s:17:\"wpdm-font-awesome\";s:94:\"https://www.pooyasystem.net/wp-content/plugins/download-manager/assets/fontawesome/css/all.css\";s:14:\"wpdm-bootstrap\";s:98:\"https://www.pooyasystem.net/wp-content/plugins/download-manager/assets/bootstrap/css/bootstrap.css\";s:10:\"wpdm-front\";s:84:\"https://www.pooyasystem.net/wp-content/plugins/download-manager/assets/css/front.css\";s:18:\"rs-plugin-settings\";s:87:\"https://www.pooyasystem.net/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css\";s:12:\"wpdmpp-front\";s:90:\"https://www.pooyasystem.net/wp-content/plugins/wpdm-premium-packages/assets/css/wpdmpp.css\";s:11:\"wpyar-fonts\";s:81:\"https://www.pooyasystem.net/wp-content/themes/betheme/fonts/wpyar-fonts/fonts.css\";s:5:\"style\";s:63:\"https://www.pooyasystem.net/wp-content/themes/betheme/style.css\";s:8:\"mfn-base\";s:66:\"https://www.pooyasystem.net/wp-content/themes/betheme/css/base.css\";s:10:\"mfn-layout\";s:68:\"https://www.pooyasystem.net/wp-content/themes/betheme/css/layout.css\";s:14:\"mfn-shortcodes\";s:72:\"https://www.pooyasystem.net/wp-content/themes/betheme/css/shortcodes.css\";s:14:\"mfn-animations\";s:90:\"https://www.pooyasystem.net/wp-content/themes/betheme/assets/animations/animations.min.css\";s:13:\"mfn-jquery-ui\";s:81:\"https://www.pooyasystem.net/wp-content/themes/betheme/assets/ui/jquery.ui.all.css\";s:15:\"mfn-prettyPhoto\";s:88:\"https://www.pooyasystem.net/wp-content/themes/betheme/assets/prettyPhoto/prettyPhoto.css\";s:11:\"mfn-jplayer\";s:96:\"https://www.pooyasystem.net/wp-content/themes/betheme/assets/jplayer/css/jplayer.blue.monday.css\";s:14:\"mfn-responsive\";s:72:\"https://www.pooyasystem.net/wp-content/themes/betheme/css/responsive.css\";s:18:\"tablepress-default\";s:81:\"https://www.pooyasystem.net/wp-content/plugins/tablepress/css/default-rtl.min.css\";}}s:2:\"js\";a:2:{s:6:\"header\";a:15:{s:9:\"greensock\";s:81:\"https://www.pooyasystem.net/wp-content/plugins/LayerSlider/static/js/greensock.js\";s:11:\"jquery-core\";s:32:\"/wp-includes/js/jquery/jquery.js\";s:14:\"jquery-migrate\";s:44:\"/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js\";s:6:\"jquery\";b:0;s:11:\"layerslider\";s:104:\"https://www.pooyasystem.net/wp-content/plugins/LayerSlider/static/js/layerslider.kreaturamedia.jquery.js\";s:23:\"layerslider-transitions\";s:95:\"https://www.pooyasystem.net/wp-content/plugins/LayerSlider/static/js/layerslider.transitions.js\";s:11:\"jquery-form\";s:41:\"/wp-includes/js/jquery/jquery.form.min.js\";s:14:\"wpdm-bootstrap\";s:100:\"https://www.pooyasystem.net/wp-content/plugins/download-manager/assets/bootstrap/js/bootstrap.min.js\";s:7:\"frontjs\";s:82:\"https://www.pooyasystem.net/wp-content/plugins/download-manager/assets/js/front.js\";s:14:\"jquery-choosen\";s:94:\"https://www.pooyasystem.net/wp-content/plugins/download-manager/assets/js/chosen.jquery.min.js\";s:8:\"tp-tools\";s:104:\"https://www.pooyasystem.net/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js\";s:6:\"revmin\";s:109:\"https://www.pooyasystem.net/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.revolution.min.js\";s:10:\"wpdm-pp-js\";s:94:\"https://www.pooyasystem.net/wp-content/plugins/wpdm-premium-packages/assets/js/wpdmpp-front.js\";s:15:\"jquery-ui-mouse\";s:38:\"/wp-includes/js/jquery/ui/mouse.min.js\";s:18:\"jquery-ui-sortable\";s:41:\"/wp-includes/js/jquery/ui/sortable.min.js\";}s:6:\"footer\";a:10:{s:14:\"jquery-ui-core\";s:37:\"/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js\";s:16:\"jquery-ui-widget\";s:39:\"/wp-includes/js/jquery/ui/widget.min.js\";s:14:\"jquery-ui-tabs\";s:37:\"/wp-includes/js/jquery/ui/tabs.min.js\";s:19:\"jquery-ui-accordion\";s:42:\"/wp-includes/js/jquery/ui/accordion.min.js\";s:14:\"jquery-plugins\";s:67:\"https://www.pooyasystem.net/wp-content/themes/betheme/js/plugins.js\";s:15:\"jquery-mfn-menu\";s:64:\"https://www.pooyasystem.net/wp-content/themes/betheme/js/menu.js\";s:17:\"jquery-animations\";s:89:\"https://www.pooyasystem.net/wp-content/themes/betheme/assets/animations/animations.min.js\";s:14:\"jquery-jplayer\";s:83:\"https://www.pooyasystem.net/wp-content/themes/betheme/assets/jplayer/jplayer.min.js\";s:19:\"jquery-mfn-parallax\";s:80:\"https://www.pooyasystem.net/wp-content/themes/betheme/js/parallax/translate3d.js\";s:14:\"jquery-scripts\";s:67:\"https://www.pooyasystem.net/wp-content/themes/betheme/js/scripts.js\";}}}' WHERE `option_name` = 'psp_Minify_assets'

اینفوگرافی : اشتباهات رایج امنیتی کاربران

#اینفوگرافی ؛ اینفوگرافی : اشتباهات رایج امنیتی کاربران :

 

اینفوگرافی اشتباهات رایج امنیتی کاربران

اینفوگرافی اشتباهات رایج امنیتی کاربران  اینفوگرافی : اشتباهات رایج امنیتی کاربران

admin
admin
با سلام . عباس کربلایی هستم . مدیر سایت پویا سیستم . من و تمام مجموعه پویا سیستم خوشحال می شویم که به شما در زمینه مشکلات نرم افزاری که دارید . کمک کنیم . پس با ما در ارتباط باشید .

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.